QUY CHẾ Làm việc của Tổ công tác xã hội

Thời gian đăng: 7/26/2018 8:50:54 AM

SỞ Y TẾ ĐIỆN BIÊN

BỆNH VIỆN YHCT

 

Số: 164 /QC-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Điện Biên, ngày 18 tháng 6  năm 2018.

 

 

QUY CHẾ

Làm việc của Tổ công tác xã hội

(Kèm theo QĐ số:138  /QĐ-BV ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Điện Biên)

 

CHƯƠNG I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Quy chế làm việc của Tổ công tác Xã hội được áp dụng cho Tổ trưởng  và các thành viên trong Tổ.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc:

Tổ công tác xã hội có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các thành viên chịu sự  phân công của Tổ trưởng.

CHƯƠNG II

Nhiệm vụ Tổ công tác Xã hội

            Điều 3. Nhiệm vụ:

1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

a) Đón tiếp, ch dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b) Tchức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án htrợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

d) Htrợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chđịnh chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu đgiới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

3. Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để htrợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

4. Htrợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia svới nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

5. Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ s đào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản vy tế cho người làm việc về công tác xã hội.

6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).   

          Điều 4. Phân công nhiệm vụ của các thành viên:

          1. Tổ trưởng:

- Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của Tổ   

- Phối hợp với các khoa và các thành viên của tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phân công hợp lý vị trí làm việc của các thành viên trong tổ.

- Đề xuất những khó khăn trong quá trình làm việc với Giám đốc, Phòng Tổ chức hành chính, trưởng khoa Khám bệnh để giải quyết kịp thời.

- Tư vấn về những dịch vụ y tế phục vụ người bệnh.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của người bệnh (người nhà NB), giải thích, hướng dẫn trong phạm vi giới hạn cho phép..

- Báo cáo những ý kiến vượt quá khả năng để có ý kiến phản hồi ngay cho người bệnh (người nhà người bệnh) đồng thời khắc phục phần tồn tại.

          2. Thành viên:

- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh;

- Tiếp nhận các giấy tờ hành chính của người bệnh chuyển đến bàn đăng ký số khám bệnh, đồng thời chỉ dẫn người bệnh (người nhà người bệnh) ngồi chờ.

- Chỉ dẫn làm thủ tục khám bệnh, các dịch vụ kỹ thuật y tế của bệnh viện, các kỹ thuật cận lâm sàng, điều trị theo yêu cầu, nơi thanh toán viện phí …)

- Tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện về chế độ BHYT, quyền lợi, trách nhiệm của người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh vào khoa điều trị ngoại trú, nội trú, khám sức khỏe; phối hợp với điều dưỡng khoa Khám bệnh hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân đặc biệt: người tàn tật, bệnh nhân cao tuổi không có người nhà đi cùng, bệnh nhân là người dân tộc thiểu số không sử dụng được tiếng phổ thông.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của người bệnh (người nhà NB), giải thích, hướng dẫn trong phạm vi giới hạn cho phép.

- Tư vấn về những dịch vụ y tế khác phục vụ người bệnh (khi người bệnh có nhu cầu)

- Tìm hiểu, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh, xác định mức độ khó khăn của người bệnh, đề nghị với Tổ để cùng đưa ra phương án htrợ thích hợp nhất.

- Gọi điện cho người bệnh điều trị nội trú sau 10 ngày ra viện: tìm hiểu thông tin sức khỏe, hiệu quả điều trị, tư vấn lần vào viện kế tiếp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.

Chương III

Mối quan hệ công tác của Tổ công tác xã hội

          Điều 5. Mối quan hệ công tác giữa Tổ công tác xã hội và các Khoa, Phòng trong Bệnh viện:

1. TCông tác xã hội có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

2. Mỗi khoa, phòng của bệnh viện phân công một nhân viên y tế tham gia làm cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện.

3. Các khoa, phòng, đơn vị khác có trách nhiệm giới thiệu người bệnh đến Tổ Công tác Xã hội hoặc đề nghị Tổ Công tác Xã hội cử nhân viên đến để trợ giúp, tư vấn cho người bệnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về sức khỏe của người bệnh để Tổ công tác xã hội htrợ, vấn cho người bệnh.

Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Cấp trên giao.

          Điều 6. Mối quan hệ công tác giữa Tổ trưởng và các thành viên của Tổ:

Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công Tổ trưởng  giao các công việc và kiểm tra đôn đốc các thành viên trong Tổ thực hiện đảm bảo về thời gian và chất lượng công việc đã giao, các thành viên phải tuân thủ và tự giác thực hiện.

          Điều 7. Mối quan hệ giữa các thành viên trong Tổ:

Các thành viên trong tổ phối hợp giúp nhau thực hiện các nhiệm vụ được giao, không vì lý do gì để né tránh cung cấp thông tin, không hợp tác thực hiện.

Chương IV

Các chế độ quản lý khác

          Điều 8. Chế độ báo cáo:

Tổ công tác xã hội thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Phải báo cáo trung thực phản ánh đúng kết quả thực hiện và những khó khăn phát sinh để báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện có hướng chỉ đạo sát thực tế.

Chương V

Tổ chức thực hiện

          Điều 9. Trách nhiệm thi hành:

Quy chế làm việc của Tổ công tác xã hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi có Quyết định ban hành của Giám đốc Bệnh viện, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh bổ xung kịp thời.

Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.

 

Nơi nhận:         

       - Thành viên tổ CTXH.

       - Khoa KB.

       - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã Ký) 

 

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

 

Nguồn tin:

  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider