Nghị quyết 20-NQ/TW - Động lực cho Khoa học và công nghệ phát triển

Thời gian đăng: 6/13/2017 8:30:55 AM

Nghị quyết 20-NQ/TW tạo động lực cho Khoa học và công nghệ của phát triển, từ đó đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 20-NQ/TW). Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ (KH&CN). Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Giai đoạn 2012-2016 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW toàn tỉnh đã đầu tư 448.947.000.000 đồng cho phát triển KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Tổ chức bộ máy quản lý KH&CN được củng cố, kiện toàn, bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN, hiện nay có 13 cán bộ làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh, 6 cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên, tổ chức bộ máy KH&CN cấp huyện được bố trí trong Phòng Kinh tế, thuộc UBND thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện

Công tác KH&CN cấp cơ sở có tiến bộ, từng bước triển khai công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trên địa bàn huyện, thị, thành phố. Hiện có 04/10 huyện, thị xã, thành phố; 18 sở, ban, ngành đoàn thể thành lập Hội đồng KH&CN. Hàng năm, đều có cán bộ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở, nhiều đơn vị tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh có chất lượng. Tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội KH và kỹ thuật tỉnh Điện Biên. Hiện nay, Liên hiệp hội có 7 thành viên (Hội văn học nghệ thuật, Hội Luật gia, Hội đông Y, Liên minh hợp tác xã, Hội Sử học, Hội ngữ văn, Hội khuyến học) với hội viên trên 160.000 người.

Điển hình là các đề tài: "Vai trò văn hóa truyền thống dân tộc Thái Điện Biên trong tiến trình hội nhập và phát triển"; "Bảo tồn phát huy tri thức dân gian về nước của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên"; "Các giải pháp văn hóa-xã hội nhằm kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội và hủ tục ở dân tộc Mông và dân tộc Thái tỉnh Điện Biên"; "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình  trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; Lĩnh vực điều tra cơ bản: Khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn cập nhật thông tin đánh giá các điều kiện tự nhiên, phân vùng địa lý tổng hợp, phục vụ quy hoạch phát triển: nông lâm nghiệp, kinh tế xã hội bền vững. Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến nhiễm bẩn kim loại nặng trên vùng đất trồng lúa khu vực cánh đồng Mường Thanh và đề xuất các giải pháp khắc phục; Về Y tế: Đưa ra thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển các giá trị Y học cổ truyền ở một số dân tộc thiểu số.

Tập trung nghiên cứu vào đối tượng người dân tộc Thái, Mông đang tham gia hành nghề khám chữa bệnh, nuôi trồng, khai thác, buôn bán, sử dụng Y học cổ truyền ở một số xã  thuộc huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên, Mường chà và thành phố Điện Biên Phủ; Các lĩnh vực hoạt động KH&CN khác: xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh; tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về chuyển giao công nghệ, về sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng, về an toàn kiểm tra bức xạ; tăng cường quản lý các nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cà phê Mường Ảng".

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sở KH&CN Điện Biên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò và động lực của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội. Xác định KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mỗi địa phương đơn vị./.

Nguồn tin:

  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider